• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2018-11-27

Informacje ogólne na temat Programów Ochrony Powietrza

Obowiązek określania programów ochrony powietrza wynika z art. 91 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Programy ochrony powietrza określa się dla stref, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom docelowy.

Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji dla pyłu zawieszonego PM2,5.

Na terenie województwa mazowieckiego wyróżniamy 4 strefy: aglomeracja warszawska, miasto Płock, miasto Radom oraz mazowiecka, obejmująca pozostały obszar województwa.

Programy ochrony powietrza określa w drodze uchwały sejmik województwa.

Programy ochrony powietrza sporządzane są na podstawie dokumentacji wykonywanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1028).

Sporządzenie opracowań: Dokumentacje do określenia programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa mazowieckiego dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 305 040 zł.

Wykonanie dokumentacji do określenia i aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 79 581 zł.

Sporządzenie opracowania: Dokumentacja do określenia programu ochrony powietrza dla stref na terenie województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 158 670 zł.

Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do aktualizacji programów ochrony powietrza w województwie mazowieckim dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 99 630 zł.

Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 218 940 zł.

logo_wfosigw_w_warszawie

Opublikowano: 2018-11-27

Przez:Hubert Puchała