Lista Beneficjentów 2019

MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA OCHRONY POWIETRZA MAZOWSZE 2019 - OGŁOSZENIE LISTY BENEFICJENTÓW MIWOP MAZOWSZE 2019

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 9 lipca 2019 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”. Uchwałą tą przyznano gminom partycypującym w „MIWOP MAZOWSZE 2019” pomoc finansową będącą dofinansowaniem zgłoszonych przez nie zadań. „Lista Beneficjentów MIWOP MAZOWSZE 2019” obejmuje 110 zadań zgłoszonych przez 87 gmin i stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 Przy realizacji zadań w ramach MIWOP prosimy pamiętać o poniższych zasadach:

Wytyczne dotyczące podpisywania umów o udzieleniu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019”:

Zarząd Województwa Mazowieckiego w uchwałą nr 434/36/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. zatwierdził wzór Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019” (wzór Umowy stanowi załącznik do ww. uchwały).

WAŻNE !!!

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych informuje Beneficjentów „MIWOP MAZOWSZE 2019”, że wszystkie umowy będą sporządzane wyłącznie przez Departament w oparciu o ww. wzór Umowy i na podstawie danych uprzednio przekazanych przez gminy.

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania Umowy. 

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ

Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest również wzór tablicy informacyjnej, o której mowa w Regulaminie „MIWOP MAZOWSZE 2019”.

Minimalne wymiary tablicy informacyjnej w przypadku realizacji zadań z następujących zakresów:

  1. zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych w zakresie spełniania przepisów mazowieckiej uchwały,

  2. zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza (przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej),

  3. opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących poprawie jakości powietrza w gminie (PGN, PONE, GPN),

  4. powadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców gminy w zakresie ochrony powietrza

wynoszą 297 mm x 420 mm (format A3).

Minimalne wymiary tablicy informacyjnej w przypadku realizacji zadań z następujących zakresów:

  1. ograniczenie ilości szkodliwych substancji w środowisku, poprzez tworzenie i rewitalizację istniejących terenów zieleni w miejscach zurbanizowanych,

  2. zakup i instalacja systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie, jako uzupełnienie systemu zarządzania jakością powietrza w gminie

wynoszą 700 mm x 900 mm.

Projekt tablicy informacyjnej, zawierającej herb Województwa Mazowieckiego oraz logotyp Marki Mazowsze, powinien byś zgodny z Wytycznymi do stosowania herbu Województwa Mazowieckiego oraz logotypu Marki Mazowsze zamieszczonymi na stronie www.mazovia.pl w menu głównym w zakładce Marka Mazowsze.