Nowelizacja uchwały antysmogowej przyjęta

Mazowsze zaostrza uchwałę antysmogową

Mazowsze ma swoją uchwałę antysmogową od października 2017 r. Zgodnie z jej przepisami wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane po 11 listopada 2017 r. muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu. Od lipca 2018 roku obowiązuje także zakaz spalania części paliw stałych.

W 2020 r. rozpoczęto prace nad zaostrzeniem przepisów uchwały. Projekt nowelizacji był poddany w 2021 r. dwukrotnym konsultacjom społecznym i opiniowaniu przez właściwe organy.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 59/22 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwałę „antysmogową”). Uchwała została opublikowana dnia 29 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją 5147.

Uchwała weszła w życie z dniem 14 maja br.

Gdzie można zapoznać się z dokumentem?

Z treścią uchwały oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa oraz
o sposobie wykorzystania zgłoszonych w postępowaniu uwag i wniosków można zapoznać się:

 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego;

 2. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.pl (dokumenty do pobrania dostępne są na dole strony),

 3. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  ul. ks. I. Kłopotowskiego 5 w Warszawie (III piętro, pokój 310), w godzinach 9 ÷ 15 - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Co się zmieni?

Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim:

 1. Wprowadzenia w uchwale zakazu stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla:

  1. od dnia 1 października 2023 r., w granicach administracyjnych m.st. Warszawy;

  2. od dnia 1 stycznia 2028 r., w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.

 2. Wprowadzenia zakazu eksploatacji kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora na której znajduje się instalacja.

 3. Wprowadzenia w uchwale wyłączeń dla kotłów na węgiel eksploatowanych w granicach powiatów znajdujących się w obszarze NUTS2 – warszawski stołeczny – kotły węglowe zainstalowane przed 1 czerwca 2022 r. będą mogły być eksploatowane do końca ich żywotności.

 4. Pozostawienia możliwości użytkowania kotłów węglowych 5 klasy do końca ich żywotności.

Większość mieszkańców za rezygnacją z węgla

Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2021 roku przez ARC Rynek i Opinia dla urzędu marszałkowskiego, ok. 2/3 mieszkańców Warszawy i podwarszawskich powiatów wyraziło pełne lub częściowe poparcie dla zakazu. W stolicy za wprowadzeniem nowych regulacji opowiada się 69 proc. ankietowanych, w podregionie warszawskim wschodnim – 65 proc., a w warszawskim zachodnim – 66 proc.

Mazowsze wspiera ochronę powietrza

Podczas kwietniowych obrad radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyznali także dofinansowanie dla mazowieckich samorządów w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. To 9 mln zł na 178 projektów, z czego 36 dotyczy właśnie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej, a 54 akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza i obowiązujących przepisów w tej dziedzinie.

Do tej pory w ramach autorskiego programu wsparcia „Mazowsze dla czystego powietrza” przeznaczono ok. 42,5 mln zł na realizację 576 działań lokalnych samorządów.