• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2018-06-28

Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)

Zgodnie z programami ochrony powietrza obowiązującymi w województwie mazowieckim obowiązek określenia Programów Ograniczania Niskiej Emisji (dalej: PONE), do 31 grudnia 2018 r., mają samorządy gminne właściwe dla gmin, na terenie których stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.

W celu utrzymania poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów dopuszczalnych, docelowych i poziomów celów długoterminowych oraz w celu wsparcia organizacyjnego i finansowego mieszkańców gmin i miast PONE mogą opracować także samorządy gminne, na terenach których nie zidentyfikowano obszarów przekroczeń.

Poniżej zamieszczone zostały:

 1. Spis gmin, dla których istnieje obowiązek sporządzenia PONE,

 2. Wskazówki sporządzania Programów Ograniczania Niskiej Emisji,

 3. Cztery narzędzia pomocnicze (Arkusz 1 – Arkusz 4) do obliczania efektów ekologicznych.

Wielkość efektu ekologicznego uzależniona jest od powierzchni użytkowej lokali i/lub budynków, wyrażonej w metrach kwadratowych/rok (m2/rok), poddanej działaniu naprawczemu.

Arkusz nr 1 – oblicza efekt ekologiczny, który zostanie osiągnięty dzięki redukcji pyłu zawieszonego PM10 i wskazuje, czy wymagana w programie ochrony powietrza redukcja emisji zostanie osiągnięta,  w gminach, które mają obowiązek sporządzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Arkusz nr 2 – oblicza efekt ekologiczny, który zostanie osiągnięty dzięki redukcji pyłu zawieszonego PM2,5 i wskazuje, czy wymagana w programie ochrony powietrza redukcja emisji zostanie osiągnięta,  w gminach, które mają obowiązek sporządzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Arkusz nr 3 – oblicza efekt ekologiczny, który zostanie osiągnięty dzięki redukcji pyłu zawieszonego PM10 w gminach, które mają nie mają obowiązku sporządzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Arkusz nr 4 – oblicza efekt ekologiczny, który zostanie osiągnięty dzięki redukcji pyłu zawieszonego PM2,5 w gminach, które mają nie mają obowiązku sporządzenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Dane kontaktowe:

Tel. 22 59-79-476, 22 59-79-098

Adres e-mail: antysmog@mazovia.pl

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy: antysmog@mazovia.pl  bądź telefoniczny: (22) 59 79 098. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Opublikowano: 2018-06-28

Przez:admin