• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2023-02-03

Nabór wniosków Mazowsze dla czystego ciepła 2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego 31 stycznia 2023 r. przyjął do realizacji program „Mazowsze dla czystego ciepła 2023”. Celem programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” jest zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim.

Uprawnieni wnioskodawcy

Do składania wniosków w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” uprawnione są  gminy z terenu województwa mazowieckiego, które realizują (bądź rozpoczną realizację w 2023 roku), program polegający na udzielaniu mieszkańcom dodatku do zakupu nośników energii, lub dotacji do wymiany źródeł ciepła lub termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Rodzaje zadań

W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, który może dotyczyć jednego lub obu zadań, o których mowa w regulaminie.

Gminy mogą uzyskać dofinansowanie na:

1)      zakup nośników energii dla mieszkańców ponoszących zwiększone koszty ogrzewania w związku ze zmianą systemu ogrzewania na jeden z systemów nisko lub zeroemisyjnych, lub
2)      poprawę efektywności energetycznej budynków w ramach lokalnych i krajowych programów lub instrumentów finansowych

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023”.

Uwaga! Nazwa zadania wpisywana do wniosku musi być syntetyczna (maksymalnie 10 wyrazów) oraz nie powinna zawierać szczegółowych danych, np. liczby mieszkańców, którym zostanie przekazana dotacja. Nazwy zadań będą umieszczane w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zatwierdzającej listę Beneficjentów programu, a więc każda zmiana nazwy zadania będzie wymagała zmiany uchwały sejmiku, co może spowodować opóźnienie w wypłacie lub rozliczeniu dotacji.

Zasady udzielania pomocy finansowej

Dotacja może wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 300 000 zł.

Uwaga! W ramach pilotażowej edycji programu Samorząd Województwa Mazowieckiego przewidział przyznawanie pomocy finansowej w formie dotacji wypłacanej „z góry”, tj. w ciągu 21 dni od podpisania umowy dotacji.

Nabór wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” można składać od 6 do 28 lutego 2023 roku, wyłącznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umwm/skrytka lub /umwm/SkrytkaESP). W przypadku awarii platformy ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku na adres e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl, przy czym nie zwalnia to Wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego Wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto, w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii platformy ePUAP.

Wnioski złożone w innym trybie niż sposoby wskazane powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 28 lutego 2023 roku.

Ważne!!!

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” należy sporządzić na załączonym wzorze formularza, w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/ burmistrz/ prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta. Należy pamiętać, aby dołączyć do wniosku wszystkie wymagane załączniki.

Informacji w sprawie programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Joanna Milczarek, tel. 22 59 79 098
 • Wioletta Buszko, tel. (22) 59 79 096
 • Natalia Leska, tel. (22) 59 79 234
 • Żaneta Zach, tel. (22) 59 79 063

Opublikowano: 2023-02-03

Przez:admin