Sprawozdawczość

Sprawozdania z realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.

Obowiązki sprawozdawcze wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Zgodnie zapisami zawartymi w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) właściwi miejscowo dla obszarów przekroczeń oraz zarządzający komunikacją miejską właściwi miejscowo dla obszarów przekroczeń przekazują, organowi określającemu Program/Plan, informacje o realizacji działań naprawczych i działań krótkoterminowych.

Lista gmin właściwych dla obszarów przekroczeń

Programy ochrony powietrza obowiązujące w województwie mazowieckim:

Nazwa programu

Nr uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego,
Data

Aktualizacja uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego,
Data

Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, (benzo(a)piren) [link]

184/13
25 listopada 2013 r.

99/17
20 czerwca 2017 r.

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska (PM 2,5) [link]

162/13
28 października 2013 r.

97/17
20 czerwca 2017 r.

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska (PM10, NO2) [link]

186/13
25 listopada 2013 r.

96/17
20 czerwca 2017 r.

Program ochrony powietrza dla strefy miasto Płock (PM10, PM2,5) [link]

163/13
28 października 2013 r.

95/17
20 czerwca 2017 r.

Program ochrony powietrza dla strefy miasto Radom (PM10, PM2,5) [link]

185/13
25 listopada 2013 r.

94/17
20 czerwca 2017 r.

Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej (PM10, PM2,5) [link]

164/13
28 października 2013 r.

98/17
20 czerwca 2017 r.

Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej (ozon) [link]

138/18
18 września 2018 r.

-

 

Integralną częścią powyższych programów ochrony powietrza są plany działań krótkoterminowych dla pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu (aglomeracja warszawska)

 

Ponadto, w województwie mazowieckim obowiązują również następujące plany działań krótkoterminowych:

Nazwa planu

Nr uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego,
Data

Plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska (ozon) [link]

221/16
19 grudnia 2016 r.

Plan działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej (ozon) [link]

119/15
23 listopada 2015 r.

 

Formularze sprawozdawcze z działań naprawczych i działań krótkoterminowych określonych w Programach ochrony powietrza oraz Planach działań krótkoterminowych, dla poszczególnych stref województwa mazowieckiego:

Formularz sprawozdania z POP - strefa mazowiecka

Formularz sprawozdania z PDK -  strefa mazowiecka

 

Formularz sprawozdania z POP – strefa aglomeracja warszawska

Formularz sprawozdania z PDK -  strefa aglomeracja warszawska

 

Formularz sprawozdania z POP – strefa miasto Płock

Formularz sprawozdania z PDK -  strefa miasto Płock

 

Formularz sprawozdania z POP – strefa miasto Radom

Formularz sprawozdania z PDK -  strefa miasto Radom

 

Wskazówki i wytyczne do wypełnienia formularzy sprawozdawczych:

Objaśnienia do formularzy sprawozdawczych POP

Objaśnienia do formularzy sprawozdawczych PDK

 

Ponadto wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) właściwi miejscowo dla obszarów przekroczeń przekazują organowi określającemu Program informacje o:

 1. wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów Programu, w szczególności o decyzjach dla instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz decyzjach zobowiązujących do pomiarów emisji;

 2. przyjmowanych zgłoszeniach instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

Formularz sprawozdawczy z wydanych decyzji i przyjętych zgłoszeń:

Formularz – zestawienie wydanych decyzji

Sprawozdania z realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych, a także z wydanych decyzji i przyjętych zgłoszeń, należy składać do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym:

 1. w wersji papierowej na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
  ul. ks. I. Kłopotowskiego 5
  03-718 Warszawa

  oraz

 2. w wersji elektronicznej na adres:

  SprawozdaniaPOP@mazovia.pl

  Uwaga! dopuszcza się przekazanie wersji elektronicznej sprawozdania na płycie CD

 

Zapytania odnośnie sposobu wypełniania formularzy należy kierować:

 1. na adres SprawozdaniaPOP@mazovia.pl

 2. telefonicznie pod nr telefonów:
  22 59 79 082
  22 59 79 476
  22 35 63 855