• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2024-04-12

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 751/486/24 z dnia 9 kwietnia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. „Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach”.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty.  

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 15 kwietnia do 6 maja 2024 roku

Wyniki weryfikacji formalnej ofert: od 15 maja do 22 maja 2024 roku

Rozstrzygnięcie konkursu: do 10 lipca 2024 roku

Zadania mogą być realizowane w terminie: od daty przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2024 roku

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (plik do pobrania).

Zasady:

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 50 000,00 zł.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

 Dodatkowych informacji udzielają:

 • Piotr Wojciechowicz – 22 5979 082
 • Emilia Schulze – 22 5979 461
 • Joanna Milczarek – 22 5979 098

Opublikowano: 2024-04-12

Przez:admin