• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej: „Ustawą”). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powietrze.mazovia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-08.
Data sporządzenia oświadczenia: 2020-03-20.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest zgodna z Ustawą.

Udogodnienia
 • Wersja kontrastowa

 • Zmiana rozmiaru czcionki

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-20
Ostatni przegląd i aktualizacja deklaracji: 2022-10-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny za pomocą walidatorów Wave i Tingtun Checker (walidator jest narzędziem on-line i służy do sprawdzania poprawności zastosowanego kodu HTML badanej strony ze standardami HTML i XHTML). Strona internetowa w 100% pozytywnie przechodzi test walidacji WCAG 2.1 na podstawie wyniku walidatorów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu - Wiolettą Buszko lub Piotrem Wojciechowiczem, , pracownikami Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza, adres poczty e-mail: powietrze@mazovia.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego informację o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi
Na podstawie art. 18 ust. 7 i 8 Ustawy w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa

Jak dojechać?
Najbliższy przystanek: Park Praski, Dworzec Wileński.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli
Wejście do budynku znajduje się ponad poziomem ulicy. Na parterze znajduje się ochrona budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek jest wyposażony w dwie windy. W budynku znajduje się klatka schodowa. Krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo. Na piętrach są zmiany poziomów oraz uskoki. Część korytarzy jest dostosowana jest do osób z niepełnosprawnością. Pozostałe korytarze są zbyt wąskie. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne
Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością
niepełnosprawnością Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Wymagane jest uiszczenie opłaty w parkometrze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Inne informacje
Klient zewnętrzny może się skontaktować z urzędem od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. 8.00-16.00.

Urząd zapewnia wstęp do wszystkich swoich siedzib i znajdujących się w nich pomieszczeń osobom w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.

Na stronie internetowej można skorzystać z  tłumacza Polskiego Języka Migowego on-line. Klikając w ikonę „Połącz z tłumaczem” można rozpocząć rozmowę.
Z wideotłumacza języka migowego można skorzystać także podczas wizyty w Urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie