• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2024-06-10

Sauny, balie ogrodowe i wędzarnie – użytkowanie a uchwała antysmogowa

Uchwała antysmogowa wprowadzona na terenie województwa mazowieckiego stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie, niezależnie od tego czy urządzenie grzewcze wykorzystywane jest w budynku instytucji publicznej, domu mieszkalnym całorocznym, czy domu wykorzystywanym w celach rekreacyjnych.

Sauny i balie ogrodowe opalane drewnem

Zgodnie z przepisami uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. zmienionej uchwałą nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego dopuszczona jest eksploatacja wyłącznie urządzeń spełniających wymagania określone w § 5 i  6 wyżej wymienionej uchwały, tj. wymagania określone w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz w pkt 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe.

Powyższe oznacza, że można użytkować tylko te sauny i balie ogrodowe, które spełnią wymogi ekoprojektu dotyczące miejscowych ogrzewaczy.

Wskazana powyżej Dyrektywa (2009/125/WE) „Ekoprojekt”, znana również jako Ecodesign, to regulacja Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca ogólnych zasad ustalania wymogów ekoprojektu dla produktów związanych z energetyką, w tym dla urządzeń grzewczych, takich jak np. kominki i piecyki na drewno i pellet.

Każdy użytkujący instalację, w której następuje spalanie paliw stałych, zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego spełnianie wymogów uchwały antysmogowej, w szczególności dokumentacji technicznej urządzenia, lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników. Kontrolujący przestrzeganie uchwały antysmogowej jest uprawniony do żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

W przypadku trudności z pozyskaniem odpowiedniej dokumentacji oraz w trosce o jakość powietrza rekomenduje się zakup saun i balii wyposażonych w piec elektryczny.

Wędzarnie

W odniesieniu do wędzarni wykorzystywanych na użytek własny, musimy pamiętać, że zgodnie z uchwała antysmogową dla Mazowsza rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych. Wędzarnie nie służą do spalania paliw stałych,
ale do konserwacji żywności, za pomocą dymu: mięsa, ryb czy serów. W związku z powyższym wędzarnie nie podlegają pod przepisy uchwały antysmogowej.

Warto wspomnieć, że dym wędzarniczy zawiera tzw. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), które są rakotwórcze. Wobec powyższego rekomenduje się okazjonalne spożywanie żywności poddanej wędzeniu, a także mięsa, którego mniejsze spożycie może pomóc we wspieraniu wysiłków związanych z ograniczaniem zmian klimatu i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

Opublikowano: 2024-06-10

Przez:admin