• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2020-12-15

Sprawozdawczość

Sprawozdawczość z programu ochrony powietrza dla PM10, PM2,5, B(a)P, benzo(a)piren, NO2 - przy wykorzystaniu platformy sprawozdawczej

Sprawozdania z programu ochrony powietrza dla PM10, PM2,5, B(a)P, benzo(a)piren, NO2 przekazuje się za pośrednictwem internetowej platformy sprawozdawczej:  https://mazowieckie.raport-pop.pl/

Każdy z podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania loguje się do platformy za pomocą swojego loginu i hasła.

Potwierdzenie przekazania sprawozdania jest generowane z platformy i przekazywane Zarządowi Województwa Mazowieckiego w wersji papierowej lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Po zalogowaniu się do Platformy, w zakładce: "Pomoc" dostępna jest instrukcja obsługi platformy, materiały pomocnicze służące do wykonania sprawozdań z PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA za lata 2021-2026 z wykorzystaniem INTERNETOWEJ PLATFORMY SPRAWOZDAWCZEJ oraz film instruktażowy.

Sprawozdania z realizacji działań określonych w programie ochrony powietrza i jego integralnej części - planie działań krótkoterminowych, a także z wydanych decyzji/uchwał/zgłoszeń, należy składać do dnia 31 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym.

Poniżej, w plikach do pobrania dostępny jest Wniosek o założenie lub wykreślenie konta w Platformie sprawozdawczej.

 

Sprawozdawczość z programu ochrony powietrza dla ozonu

Sprawozdania składają wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego oprócz Warszawy, Radomia i Płocka.

Wzór sprawozdania znajduje się w załączniku nr 6 do https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-13818-z-dn-2018-09-18.html uchwały nr 138/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. natomiast działania naprawcze, których dotyczy sprawozdanie określone są w załączniku nr 4 do ww. uchwały.

Sprawozdania z programu ochrony powietrza dla ozonu przekazuje się:

 1. za pośrednictwem skrzynki e-Puap /umwm/skrytka

 2. lub w formie papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa

Prosimy o przekazywanie także edytowalnej wersji elektronicznej sprawozdania na adres: sprawozdaniapop@mazovia.pl

Sprawozdania z realizacji działań określonych w programie ochrony powietrza, a także z wydanych decyzji/uchwał/zgłoszeń należy składać do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.

 

Sprawozdawczość z planów działań krótkoterminowych dla ozonu 

Plany działań krótkoterminowych dla ozonu dotyczą strefy mazowieckiej (uchwała nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. http://www.edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2015/11545/ ) i strefy aglomeracja warszawska (uchwała nr 221/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2016/11755/ ).

Sprawozdania przekazują gminy właściwe dla obszarów, dla terenów których w roku sprawozdawczym wydane zostało powiadomienie o ryzyku bądź przekroczeniu norm jakości powietrza określonych dla ozonu.

Powiadomienia dostępne są na stronie http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk-1/powiadomienia-o-ryzyku-przekroczen-1

Wzór sprawozdania nie został określony. W uchwale określono natomiast zawartość sprawozdania. Sprawozdanie powinno zawierać:

 1. określenie terminu wdrożenia działań (datę);

 2. określenie terminu zakończenia działań (datę);

 3. wskazanie obszaru jaki obejmują działania (np. ulice, dzielnice, nr szkoły, itp.);

 4. określenie rodzaju podejmowanych działań i sposobu ich wykonania;

 5. w przypadku wykonywanych kontroli - określenie ilości odbytych wizyt kontrolnych;

 6. wskazanie ilości wystawionych pouczeń oraz mandatów.

Sprawozdania z planu działań krótkoterminowych dla ozonu przekazuje się za pośrednictwem:

 1. skrzynki e-Puap /umwm/skrytka

 2. lub w formie papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa

Prosimy o przekazywanie także edytowalnej wersji elektronicznej sprawozdania na adres: sprawozdaniapop@mazovia.pl 

Sprawozdania z realizacji działań określonych w planie działań krótkoterminowych, a także z wydanych decyzji/uchwał/zgłoszeń, należy składać do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.

 

Sprawozdawczość z planu działań krótkoterminowych dla dwutlenku siarki (SO2)

Plan działań krótkoterminowych dla dwutlenku siarki (SO2) dotyczy strefy mazowieckiej.

Sprawozdania przekazują gminy właściwe dla obszarów, dla terenów których w roku sprawozdawczym wydane zostało powiadomienie o ryzyku bądź przekroczeniu norm jakości powietrza określonych dla dwutlenku siarki (SO2).

Powiadomienia dostępne są na stronie http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk-1/powiadomienia-o-ryzyku-przekroczen-1

Wzór sprawozdania znajduje się w załączniku nr 4 do uchwały nr 16/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2021 r. https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-13818-z-dn-2018-09-18.html natomiast działania naprawcze, których dotyczy sprawozdanie określone są w załączniku nr 2 do ww. uchwały.

Sprawozdania z planu działań krótkoterminowych dla dwutlenku siarki (SO2) przekazuje się za pośrednictwem:

 1. skrzynki e-Puap /umwm/skrytka

 2. lub w formie papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa

Prosimy o przekazywanie także edytowalnej wersji elektronicznej sprawozdania na adres: sprawozdaniapop@mazovia.pl

Sprawozdania z realizacji działań określonych w planie działań krótkoterminowych, a także z wydanych decyzji/uchwał/zgłoszeń, należy składać do dnia 31 stycznia roku następnego po roku sprawozdawczym.

 

Sprawozdawczość z uchylonych programów ochrony powietrza

http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/sprawozdawczosc

Zapytania odnośnie sprawozdań należy kierować na adres sprawozdaniapop@mazovia.pl

Opublikowano: 2020-12-15

Przez:admin