• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2018-11-27

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę zapoznać się z tekstem uchwały antysmogowej?

Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem: https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-16217-z-dn-2017-10-24.html lub na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego pod adresem: http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/9600/.

Gdzie mogę zapoznać się ze szczegółami ekoprojektu?

Aby dowiedzieć się szczegółów dotyczących wymogów ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe należy zapoznać się z treścią ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189&from=PL) oraz ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1185&from=PL).

Dlaczego okres likwidacji nieekologicznych pieców będzie trwał aż 10 lat?

Nadrzędnym celem uchwały jest dążenie do poprawy jakości powietrza, przy zachowaniu najniższych kosztów i w jak najszybszym terminie, zgodnie z zasadą proporcjonalności. Należy podkreślić, że zapisy uchwały w proponowanym kształcie pozwolą na znaczną poprawę jakości powietrza – jednak nie z natychmiastowym skutkiem, dlatego, że konieczne jest aby mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na terenie województwa mieli czas na wymianę kotłów.

Jak sprawdzić czy kocioł spełnia normy emisyjne zgodne z rozporządzeniem UE?

Informacja o klasie kotła znajduje się na jego tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi. Jeśli nie ma jej w żadnym z tych miejsc – kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas.

Podczas zakupu kotła należy upewnić się u sprzedawcy bądź producenta czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu (Ważne! 5 klasa ≠ ekoprojekt, jednakże posiadacze kotłów 5 klasy, którzy dokonali ich uruchomienia przed dniem wejścia w życie uchwały antysmogowej, mogą korzystać z nich do końca ich żywotności). Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

Jaka jest różnica pomiędzy kotłami spełniającymi wymogi ekoprojektu, a kotłami 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012?

Maksymalna emisja pyłu z kotła przy jego pracy pełną mocą w obu przypadkach nie może być wyższa niż 40 mg/m³.

Kotły spełniające wymagania ekoprojektu dodatkowo poza dopuszczalnymi normami dla pyłu i tlenku węgla mają określone również restrykcyjne normy dla dwutlenku azotu. Dodatkowo normy wskazane w dyrektywie muszą być dotrzymywane zarówno w wariancie pełnej jak i przy pracy na część mocy. Jest to istotne, ponieważ kotły rzadko pracują na pełnej mocy, natomiast niższe obciążenie powoduje pogorszenie warunków spalania i jednocześnie zwiększa emisję pyłu.

Wymagania ekoprojektu zostały jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej i od 2020 roku obejmą wszystkie kotły dopuszczone do sprzedaży na terenie UE, natomiast norma PN EN 303-5:2012, określająca wymagania dla kotłów klas 3,4 i 5 jest normą dobrowolną, stosowaną tylko przez niektórych producentów kotłów.

Jeżeli posiadam stary piec i nie stać mnie dziś na wymianę, ale zależy mi na środowisku, czym powinienem palić?

Odpowiadając na to pytanie warto podkreślić przede wszystkim czym nie należy palić w piecach, uwzględniając bezwzględny zakaz spalania odpadów. Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są instalacje stosujące najgorsze jakościowo paliwa, tj:

 • muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem;

 • węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla;

 • węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;

 • paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokre drewno).

Mazowiecka uchwała antysmogowa wprowadza zakaz stosowania ww. paliw od 1 lipca 2018 r.

Nie czekając na wejście w życie zakazu dotyczącego rodzajów paliw, chcąc zadbać o zdrowie
i środowisko już teraz, użytkownicy pieców nieekologicznych powinni palić w piecach paliwem dobrej jakości, tj. węglem kamiennym, ekogroszkiem, pelletem, brykietem oraz biomasą drzewną lub drewnem sezonowanym,
czyli takim, które było przechowywane w odpowiedni sposób - z zapewnionym dostępem do powietrza wiosną i latem, oraz zabezpieczone przed wilgocią, opadami deszczu czy śniegu - jesienią i zimą. Dobrze jest palić przede wszystkim drewnem drzew liściastych (np. buk, brzoza, dąb, grab), zawierającym mniejsze ilości substancji żywicznych, a rozpalać drewnem drzew iglastych (głównie świerk, ponieważ pozostałe gatunki zawierają dużo żywicy, przez co zanieczyszczają wnętrze pieca i tworzą dużo dymu).

Oprócz stosowania paliw wysokiej jakości, użytkownicy kotłów, pieców i kominków powinni przestrzegać poniższych zasad:

 • kupować tylko certyfikowane paliwa z wiarygodnych źródeł;

 • stosować paliwa odpowiednie do rodzaju urządzeń grzewczych;

 • dbać o stan instalacji spalania;

 • przeprowadzać regularne czyszczenie urządzeń grzewczych;

 • przeprowadzać regularne czyszczenie przewodów kominowych;

 • zapewnić odpowiednią wentylację kotłowni.

Nieefektywne spalanie powoduje ubytek znacznej ilości ciepła wraz z trującymi gazami i pyłami przez komin.Nie wiesz jak palić czyściej węglem i drewnem? Z instrukcją jak prawidłowo palić w piecu można zapoznać się na stronach internetowych pod adresem: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/ oraz https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2017/pazdziernik_2017/Poradnik__Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_stalych.pdf

Gdzie szukać dofinansowania do wymiany źródeł ciepła?

Wymieniając piec na nowy, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ekologiczne źródła ogrzewania, tj. ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, systemy ciepłownicze i odnawialne źródła energii, przy czym należy pamiętać, że uchwała nie wyklucza możliwości użytkowania kotłów na paliwa stałe, a wprowadza jedynie ograniczenia w odniesieniu do ich klasy. Poszukując zatem dofinansowania do wymiany źródeł ciepła należy udać się w pierwszej kolejności do urzędu gminy, ponieważ to samorządy lokalne są głównymi redystrybutorami środków przyznawanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy samorząd województwa. Można zwrócić się również o informację do doradcy energetycznego działającego przy Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zasady dofinansowania programów zmieniają się okresowo. Aktualnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, opracowany został harmonogram naboru wniosków konkursowych na rok 2018 o dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych w ramach działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest w trakcie przygotowywania harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć modernizacji źródeł ciepła małej mocy na 2018 r. Dlatego poszukując informacji na temat dofinansowania, warto śledzić informacje zamieszczane również na stronach internetowych instytucji krajowych oraz wojewódzkich, związanych z ochroną środowiska, tj:

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 • Funduszu Termomodernizacji i Remontów;

 • Banku Ochrony Środowiska.

Opublikowano: 2018-11-27

Przez:Hubert Puchała