• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2023-07-07

Co robimy dla czystego powietrza?

Pracownicy urzędów gmin i miast z Mazowsza uczestniczyli w cyklu pięciu warsztatów w ramach Akademii Czystego Powietrza.

Warsztaty zorganizował Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wzięło w nich udział 111 osób.

W ramach zwieńczenia cyklu warsztatów odbyło się spotkanie podsumowujące, w którym uczestniczyła członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska oraz dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM Marcin Podgórski. Na spotkanie przybyli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz przedstawiciele gmin z terenu województwa mazowieckiego.

 – Z problemem zanieczyszczenia powietrza mierzymy się na co dzień. Przed nami wiele wyzwań, którym powinnyśmy sprostać, jeśli myślimy o naszym dobru, a przede wszystkim o dobru przyszłych pokoleń – mówiła członek zarządu Janina Ewa Orzełowska. – Taka motywacja powinna być wystarczająca dla nas, by wspierać nowe przedsięwzięcia i wprowadzać konieczne zmiany. Obecnie trwają prace nad projektem aktualizacji obowiązującego na Mazowszu Programu ochrony powietrza. Planujemy wprowadzić w nim nowe działanie naprawcze, które polegać ma na zatrudnieniu w każdej gminie ekodoradcy, który by wspierał realizację zadań na szczeblu gminnym. Zakończyliśmy też nabór wniosków do projektu „Mazowsze dla czystego powietrza”, dzięki któremu mieli Państwo możliwość pozyskania dużego wsparcia finansowego.

Żeby osiągnąć wymagane standardy jakości powietrza, konieczne jest dotarcie do mieszkańców z informacją o rzeczywistych przyczynach nieodpowiedniej jakości powietrza i możliwych sposobach walki z problemem. Niezmiernie ważna jest tu współpraca pomiędzy włodarzami a pracownikami zajmującymi się tematyką ochrony powietrza, którzy powinni otrzymać potrzebne wsparcie. Wojciech Walla – trener w zakresie strategii komunikacji, technik negocjacyjnych oraz narzędzi asertywności omówił najważniejsze postulaty podnoszone podczas warsztatów szkoleniowych.

Uczestnicy spotkania poznali też dobre praktyki w ochronie powietrza wypracowanymi już i stosowanymi w gminach Stanisławów i Michałowice. Przedstawiły je wójt gminy Stanisławów Kinga Anna Sosińska i wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka.

Samorząd Mazowsza dla ochrony powietrza

Od lat Samorząd Województw Mazowieckiego wspiera jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań ochrony powietrza. Podejmuje wiele działań:

1. strategicznych:

Program ochrony powietrza (nakaz wymiany wysokoemisyjnych źródeł + ewentualna termomodernizacja, edukacja ekologiczna)

Uchwała antysmogowa (zakaz użytkowania wysokoemisyjnych źródeł + zakaz wykorzystywania określonych paliw)

2. edukacyjnych:

 • Kampania społeczna
 • Organizacja wydarzeń, np. Kongres Czystego Powietrza
 • Przygotowywanie i kolportaż materiałów informacyjno-edukacyjnych
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Uczestnictwo w Porozumieniu Burmistrzów na rzecz klimatu i energii w roli koordynatora
 • Organizacja warsztatów i webinariów poświęconych tematyce ochrony powietrza

​​​​​​​3. finansowych:

 • Instrument Mazowsze dla czystego powietrza (w ramach programu gminy mogą pozyskać dofinansowanie do opracowania analizy ubóstwa energetycznego – budżet programu – 10 361 500 zł)
 • Instrument Mazowsze dla czystego ciepła (w ramach programu gminy mogą pozyskać dofinansowanie na: realizację programów osłonowych, obejmujących dodatki do kosztów zakupu nośników energii dla mieszkańców ponoszących zwiększone koszty grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania na niskoemisyjne lub zeroemisyjne oraz kosztów koniecznych do poniesienia przy poprawie efektywności energetycznej budynków, budżet programu – 5 000 000 )
 • Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 (w ramach projektu jst mogą pozyskać dofinansowanie na zatrudnienie ekodoradców, których zadaniem będzie realizacja działań związanych z poprawą efektywności energetycznej w gminie/powiecie, w tym m.in. analiza zjawiska ubóstwa energetycznego, identyfikacja gospodarstw ubogich energetycznie i udzielanie im pomocy, budżet projektu – około 56 mln euro).

Galeria

Opublikowano: 2023-07-07

Przez:admin