• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2020-06-17

II konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza

Projekt programu ochrony powietrza konsultowany był po raz pierwszy w marcu br. W trakcie konsultacji złożonych zostało 2 059 opinii, uwag i wniosków. Zasadne z nich zostały uwzględnione w projekcie programu.

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) został przedłużony termin uchwalenia programów ochrony powietrza do 30 września 2020 r.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o ponownym skierowaniu dokumentu do konsultacji z udziałem właściwych organów i społeczeństwa.

Dlaczego powstaje program ochrony powietrza?

Obowiązek opracowania programu ochrony powietrza wynika z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16. Zmiany dotyczące programów ochrony powietrza zostały wprowadzone do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.), jak również rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. 1159).

Celem programu ochrony powietrza jest poprawa stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza (poziomów dopuszczalnych, docelowych i pułapu stężenia ekspozycji). Integralną częścią programu jest plan działań krótkoterminowych, podejmowanych w celu niedopuszczenia do przekroczenia poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych albo w przypadku ich przekroczenia, jak najszybsze obniżenie stężeń.

Dla województwa mazowieckiego program został opracowany ze względu na substancje, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz mazowieckiej).

Co zawiera program ochrony powietrza?

 • opis stanu jakości powietrza na obszarze województwa

 • wskazanie źródeł emisji wpływających na powstawanie przekroczeń norm jakości powietrza

 • wskazanie działań naprawczych, mających na celu skuteczną i długotrwałą poprawę jakości powietrza

 • wskazanie działań krótkoterminowych, podejmowanych w celu niedopuszczenia do przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych albo w przypadku ich przekroczenia, jak najszybsze obniżenie stężeń

 • wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań

Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła (§18 i §19 uchwały, załączniki nr 5 i 10 do uchwały).

Opinie, uwagi i wnioski

Społeczeństwo

Każdy obywatel może złożyć uwagi do projektu programu ochrony powietrza.

Konsultacje społeczne ruszają 22 czerwca 2020 r. i trwać będą do 13 lipca 2020 r.

Preferowane sposoby składania uwag i wniosków:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;

 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl

 3. ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

Właściwe organy ochrony środowiska

Zarząd Województwa Mazowieckiego zwrócił się o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie projektu programu do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, starostów, ministra właściwego do spraw środowiska, a także właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska i właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Termin wydania ww. opinii upływa 17 lipca 2020 r.

Preferowane sposoby przekazywania opinii:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;

 2. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP), na adres /umwm/skrytka.

Opinie należy składać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

Uwaga! Opinie powinny być opatrzone podpisem osoby upoważnionej (np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przekazania opinii za pomocą środków komunikacji elektronicznej – powinna być ona opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej.

Gdzie zapoznać się z dokumentem?

Projekt programu dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej na dole strony.

Wersja papierowa programu jest dostępna w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 - 718 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00).

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i składania opinii, uwag i wniosków poprzez e-PUAP oraz drogą e-mailową.

W przypadku konieczności bezpośredniego zapoznania się z dokumentem będą Państwo:

 • przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu spotkania z właściwym pracownikiem urzędu,

 • przyjmowani pojedynczo,

 • zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób.

Zapraszamy na e-spotkanie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie programu ochrony powietrza, masz pytania albo wątpliwości – weź udział w internetowym spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami Departamentu Emisji, Gospodarki Odpadami i Pozwoleń Zintegrowanych!

W trakcie trwania spotkania każdy będzie mógł zadać nurtujące go kwestie na platformie internetowej. Odpowiedzi na zgłoszenia przedstawione zostaną na wizji.

Szczegóły dotyczące spotkania podane zostaną wkrótce!

Co dalej?

Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z przepisami prawa nowy program ochrony powietrza ma zostać uchwalony
do 30 września 2020 r.

Dodatkowe informacje

Zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza:

e-mail: powietrze@mazovia.pl

nr tel.: (+48 22) 59 79 481

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO),  podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.), w celu dokonania szczegółowej analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie konsultacji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu;

 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;

 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 2020-06-17

Przez:admin