• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2022-04-29

Lista Beneficjentów 2022

Lista Beneficjentów programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, wzór umowy o udzielenie pomocy finansowej oraz zmiana Regulaminu

Lista Beneficjentów

Sejmik Województwa Mazowieckiego 26 kwietnia 2022 r. przyjął uchwałę nr 54/22 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

Załącznikami do ww. uchwały są: Lista Beneficjentów oraz Lista Rezerwowa. Uchwałą tą przyznano gminom pomoc finansową na dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

Lista Beneficjentów oraz Lista Rezerwowa zostały uszeregowane wg punktacji otrzymanej w ocenie merytorycznej wniosków oraz względem wskaźnika G na rok 2022, tj. wskaźnika podstawowych dochodów na jednego mieszkańca gminy. Zadania, które otrzymały jednakową liczbę punktów uszeregowano w ten sposób, że  wyżej na liście znalazło się zadanie zgłoszone przez gminę z niższą wartością wskaźnika G.

Na Listę Beneficjentów wpisane zostały w pierwszej kolejności zadania oznaczone przez gminy jako Priorytetowe. Następnie uwzględniono pozostałe zadania (Niepriorytetowe) do momentu wyczerpania puli środków programu. W przypadku gdy pula środków programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” zostanie zwiększona, lub zwolni się odpowiednia ilość środków lub gminy znajdujące się na Liście Beneficjentów zrezygnują z realizacji zadania, pomoc finansowa zostanie przyznana gminom zgodnie z kolejnością wskazaną na Liście Rezerwowej.

Wzór umowy

Ponadto, 25 kwietnia br., Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 629/316/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, której załącznikiem jest wzór umowy (do pobrania poniżej).

Zmiana Regulaminu

Beneficjenci programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” zobowiązani są do zapoznania się ze zmianą Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowiecki uchwałą nr 492/313/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zmiana dotyczy obowiązków informacyjnych oraz wymiarów tablicy informacyjnej (§ 12 ust. 2 i 3 Regulaminu).

Wzór tablicy informacyjnej stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. Wzór tablicy w wersji umożliwiającej wpisanie indywidualnej nazwy Zadania dostępny jest do pobrania poniżej (do otwarcia w programie Photoshop).

Opublikowano: 2022-04-29

Przez:admin