• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2024-03-28

Lista Beneficjentów MDCC 2024

Lista Beneficjentów

Sejmik Województwa Mazowieckiego 26 marca 2024 r. przyjął uchwałę nr 25/24 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła” (w roku 2024).

Załącznikami do ww. uchwały są: Lista Beneficjentów oraz Lista Rezerwowa (do pobrania). Uchwałą tą przyznano gminom pomoc finansową na dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

Lista Beneficjentów oraz Lista Rezerwowa zostały uszeregowane wg punktacji otrzymanej w ocenie merytorycznej wniosków oraz względem wskaźnika G na rok 2023, tj. wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy. Zadania, które otrzymały jednakową liczbę punktów uszeregowano w ten sposób, że wyżej na liście znalazło się zadanie zgłoszone przez gminę z niższą wartością wskaźnika G.

Na Listę Beneficjentów wpisane zostały zadania uszeregowane w ww. sposób do momentu wyczerpania puli środków programu, tj. 5 000 000 zł. W przypadku gdy pula środków programu „Mazowsze dla czystego ciepła” zostanie zwiększona lub zwolni się odpowiednia ilość środków lub gminy znajdujące się na Liście Beneficjentów zrezygnują z realizacji zadania, pomoc finansowa zostanie przyznana gminom zgodnie z kolejnością wskazaną na Liście Rezerwowej.

Wzór umowy

Ponadto 5 marca br., Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 487/477/24 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła”, której załącznikiem jest wzór umowy. Załącznikiem do umowy jest klauzula informacyjna.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 2024-03-28

Przez:admin