• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2022-01-26

Nabór wniosków 2022

Mazowsze dla czystego powietrza 2022 (d. Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza) - ogłoszenie o naborze wniosków

Zarząd Województwa Mazowieckiego 24 stycznia 2022 r. przyjął do realizacji program „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, który jest kontynuacją realizowanego od 2019 roku „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza”. Celem programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza. Program wspiera też gminy w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.

Uprawnieni wnioskodawcy

Do składania wniosków w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” uprawnione są gminy wiejskie, miejskie i wiejsko – miejskie z terenu województwa mazowieckiego.

Rodzaje zadań realizowanych w tegorocznej edycji

W ramach tegorocznego naboru Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, każdy na odrębne zadanie, za wyjątkiem:

 1. Miasta Stołecznego Warszawy, które może złożyć maksymalnie jedenaście wniosków, każdy na odrębne zadanie, w tym:

  1. maksymalnie dwa wnioski na zadania realizowane na obszarze całego m. st. Warszawy (zadania ogólnomiejskie),

  2. maksymalnie dziewięć wniosków na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze – dzielnice m. st. Warszawy, na obszarze ich działania;

 2. Miast: Radom, Siedlce, Płock, Ostrołęka, Ciechanów, które mogą złożyć maksymalnie trzy wnioski, każdy na odrębne zadanie.

Ważne! W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku, Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania jednego wniosku priorytetowego, a w przypadku Miasta Stołecznego Warszawy – dwóch wniosków priorytetowych, w tym jednego z wniosków na zadanie realizowane przez jednostkę pomocniczą – dzielnicę m. st. Warszawy, na obszarze jej działania.

Pomocą finansową mogą zostać objęte następujące zadania:

 • kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej;

 • przeprowadzenie minimum jednej akcji edukacyjno-informacyjnej;

 • wsparcie organizacyjno-techniczne planu działań krótkoterminowych;

 • zakup, montaż i uruchomieni ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

 • zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy w zakresie ograniczania niskiej emisji;

 • czyszczenie ulic na mokro (dla gmin miejskich).

Ważne! Każdy wniosek powinien zostać nadesłany osobno!

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

Zasady udzielania pomocy finansowej

Dotacja może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.

Uwaga! W ramach tegorocznej edycji programu Samorząd Województwa Mazowieckiego przewidział przyznawanie pomocy finansowej jedynie w formie dotacji wypłacanej „z dołu”, tj. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Nabór wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” można składać od 27 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r., wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej Urzędu w zakładce "cyfrowy urząd" - "elektroniczna skrzynka podawcza" oraz zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres poczty elektronicznej Departamentu: gospodarka.odpadami@mazovia.pl przy czym nie zwalnia to Wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów cyfrowych. Ponadto w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii ePUAP.

Wnioski złożone w innym trybie niż sposoby wskazane powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 28 lutego 2022 r.

Ważne!!!

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” należy sporządzić wg załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/ burmistrz/ prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta. Należy pamiętać, aby dołączyć do wniosku wszystkie wymagane załączniki.

Informacji w sprawie programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Joanna Milczarek, tel. 22 59 79 098

 • Wioletta Buszko, tel. (22) 59 79 096

 • Wioletta Świderska, tel. (22) 59 79 097

 • Żaneta Zach, tel. (22) 59 79 063

 • Piotr Wojciechowicz, tel. (22) 59 79 082

 • Anna Walenciuk, tel. (22) 59 79 461

Opublikowano: 2022-01-26

Przez:admin