• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2019-05-22

NOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - ANKIETYZACJA

Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Unii Europejskiej. Dane pokazują, że problemem tym dotknięte są nie tylko największych polskie miasta, ale również mniejsze miejscowości. Zgodnie z roczną oceną jakości powietrza za rok 2018 na obszarze województwa mazowieckiego wystąpiły przekroczenia norm pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu.

W konsekwencji wprowadzanych zmian prawnych obowiązującego prawodawstwa krajowego wystąpi konieczność przygotowania nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią będzie plan działań krótkoterminowych, na podstawie wyników rocznej oceny jakości powietrza za 2018 r.

Zgodnie z założeniami program będzie należało uchwalić do dnia 15 czerwca 2020 r.

Aby realizacja działań sprzyjających poprawie jakości powietrza przynosiła widoczne efekty potrzebna jest szeroka współpraca wielu różnych środowisk. Dlatego, aby umożliwić czynny udział w pracach związanych z przygotowaniem nowego programu ochrony powietrza dla województwa i realny wpływ na jego zapisy, Samorząd Województwa Mazowieckiego już teraz przygotowuje się do prac nad sporządzeniem nowego programu.

Podstawę określenia programu stanowić powinny m.in. informacje dotyczące źródeł emisji, możliwości redukcji emisji oraz strategii, inwestycji i działań związanych z ochroną powietrza możliwych do realizacji przez samorządy gminne.

Wobec powyższego, Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował ankiety skierowane do gmin, powiatów, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców województwa mazowieckiego.

[plik: Ankieta POP – gminy]

[plik: Ankieta POP - starostwa]

[plik: Ankieta POP - organizacje]

[plik: Ankieta POP – mieszkańcy województwa]

Wypełnione ankiety i dodatkowe materiały proszę przesyłać na adres powietrze@mazovia.pl nie później niż do dnia 14 czerwca 2019 r.

W tytule e-maila proszę wpisywać nazwę gminy, np. Ankieta Bodzanów.

W przypadku ankiet i materiałów przekazanych po tym terminie, informacje w nich zawarte mogą zostać nierozpatrzone w projekcie programu.

Osoby do kontaktu:

 • Kamila Zawadzka tel. 22/ 35 63 855

 • Ewelina Miłosz: tel. 22/ 59 79 082

 • Marta Bonarowska: tel. 22/ 59 79 476

Opublikowano: 2019-05-22

Przez:admin