• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2020-02-13

Otwarty konkurs ofert 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 202/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.

Sposób składania ofert
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Najważniejsze terminy
Składanie ofert: od 14 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 18 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 8 maja 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 8 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zasady
Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 20 000,00 zł.
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl.

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza także otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 14 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r. na odpowiednim formularzu (pliki do pobrania).

Dodatkowe informacje
Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza:
Piotr Wojciechowicz – tel. (22) 59 79 082
Wioletta Buszko – tel. (22) 59 79 096

Opublikowano: 2020-02-13

Przez:admin