• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2022-08-17

Program Priorytetowy ,,Ciepłe Mieszkanie’’

W związku z wdrażanym przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programem Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Poniżej link ułatwiający dostęp do opisu Programu i związanej z nim dokumentacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie/

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Ponadto dodatkowo mogą być wykonane: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła (wyłącznie w przypadku wymiany źródła ciepła); zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, dokumentacja projektowa.

 

Zakres Szczegółowy Programu Priorytetowego przewiduje trzy poziomy dofinansowania:

a)      Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 120 000,00 zł;

b)     Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, Beneficjentem końcowym jest osoba, która łącznie spełnia warunki określone w Części 2) Programu Priorytetowego;

c)      Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, Beneficjentem końcowym jest osoba, która łącznie spełnia warunki określone w Części 3) Programu Priorytetowego.

 

Koszty kwalifikowane dla poszczególnych grup beneficjentów końcowych zostały określone w załączniku nr 1 do programu (https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie/).

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa

tel. 22 504 41 00
e-mail: poczta@wfosigw.pl

Opublikowano: 2022-08-17

Przez:admin