• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2020-07-28

Rozwijaj energetykę obywatelską w swojej gminie

Postępujące zmiany klimatu i coraz bardziej odczuwalne ich skutki intensyfikują procesy poszukiwania nowych rozwiązań m.in. w sektorze energetyki. W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza, w tym gazów cieplarnianych konieczna jest przede wszystkim stopniowa transformacja w kierunku zrównoważonej dywersyfikacji miksu energetycznego. Największe wyzwania w tym obszarze to racjonalne odchodzenie od gospodarki opartej na węglu, a także zmniejszenie rangi dużych elektrociepłowni. Rozwiązaniem mogą być inwestycje w zakresie energetyki obywatelskiej.

Energetyka obywatelska

Z energetyką obywatelską mamy do czynienia wtedy, kiedy udział w wytwarzaniu, przesyle i zarządzaniu energią biorą osoby prywatne, organizacje i inne podmioty niezwiązane z tradycyjnym systemem wytwarzania energii.

Dzięki małym, lokalnym instalacjom wykorzystującym lokalne zasoby odnawialne jak np. wiatr, słońce, wodę, produkty poprodukcyjne: biomasę i biogaz, geotermię, wykorzystującym rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną i wytwarzającym energię elektryczną i cieplną można przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Ważną inicjatywą jest tworzenie projektów energetyki obywatelskiej, które przekładają się na funkcjonowanie klastrów energetycznych, czy też spółdzielni energetycznych.

Co2mmunity

W celu przyspieszenia rozwoju projektów związanych z energetyką obywatelską w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii przez organizacje z różnych krajów regionu Morza Bałtyckiego, w tym z Polski, realizowany jest projekt pn. „Co-producing and co-financing renewable community energy projects” o akronimie Co2mmunity. Główne założenia projektu to:

 • zwiększenie znaczenia energetyki rozproszonej i spółdzielczej w planach i strategiach energetycznych państw regionu Morza Bałtyckiego,

 • umocnienie koncepcji projektów energetyki rozproszonej i spółdzielczej w lokalnych społecznościach,

 • zawiązanie międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany wiedzy eksperckiej, integracji interesariuszy oraz wsparcia w prowadzeniu projektów energetyki rozproszonej i spółdzielczej, promocję energetyki rozproszonej, mobilizację i edukację społeczną,

 • założenie porozumienia „R.EN.CO.P.” (z ang. renewable energy cooperative partnerships) na rzecz inicjowania i prowadzenia wspólnych projektów rozproszonej energetyki obywatelskiej w państwach regionu Morza Bałtyckiego.

Podręcznik rozwoju energetyki obywatelskiej

W wyniku realizacji projektu Co2mmunity opracowano podręcznik będący formą przewodnika przez proces wdrażania energetyki obywatelskiej. Można w nim znaleźć:

 • definicję energetyki obywatelskiej,

 • opis stanu energetyki obywatelskiej w Polsce,

 • wymogi formalne dla energetyki obywatelskiej,

 • zbiór dobrych praktyk i doświadczeń (krajowych i zagranicznych),

 • opis procesu wdrażania i realizowania projektów energetyki obywatelskiej,

 • założenia porozumienia „R.EN.CO.P.”,

 • sposoby wsparcia rozwoju energetyki obywatelskiej.

Podręcznik do pobrania dostępny jest na stronach:

https://fnez.pl/wp-content/uploads/2020/06/200325_PL_handbook_fin-1.pdf

co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/03/Co2mmunity-handbook-PL-Podr%C4%99cznik-Polska.pdf

Opublikowano: 2020-07-28

Przez:admin