• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-09-26

Twoje zdanie ma znaczenie! Weź udział w konsultacjach aktualizacji POP

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 115/20 z 8 września 2020 r. przyjął program ochrony powietrza dla obszaru całego województwa i substancji, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program ochrony powietrza (skrót: POP) zawiera m.in.: obszary przekroczeń norm jakości powietrza, poziomy emisji, źródła odpowiedzialne za przekroczenia, wykaz działań niezbędnych do podjęcia mających poprawić jakość powietrza, a także podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań. Ponadto program zawiera prognozy jakości powietrza.

W przypadku, jeśli normy jakości powietrza są przekraczane w kolejnych latach obowiązywania POP, zarząd województwa musi opracować projekt aktualizacji POP. Z rocznych ocen jakości powietrza za lata 2021 i 2022 wynika, że na obszarze województwa normy jakości powietrza dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu oraz benzo(a)pirenu nie były dotrzymywane. Zatem wypełniając ustawowy obowiązek opracowaliśmy projekt aktualizacji POP. Teraz chcemy poznać Twoje zdanie na jego temat.

Zmiany

Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w aktualizacji POP są:

1. nowe działanie wspomagające polegające na prowadzeniu doradztwa energetycznego i ekologicznego przez samorządy gminne,

2. nowe działanie wspomagające polegające na objęciu osób ubogich energetycznie wsparciem finansowym i organizacyjnym,

3. aktualizacja liczby urządzeń na paliwa stałe wskazanej do wymiany w latach 2024-2026 przez samorządy gminne,

4. rozszerzenie zakresu nasadzeń zieleni o obowiązek zwiększania powierzchni terenów zielonych o 0,5 ha/rok oraz urządzenia co najmniej jednego terenu rekreacyjnego o powierzchni co najmniej 1 ha w gminach miejskich,

5. zwiększenie minimalnej liczby akcji edukacyjnych realizowanych w każdej gminie oraz wprowadzenie wymogu, że minimum 1 akcja ma być skierowana do dzieci, a 1 akcja ma być skierowana do seniorów,

6. zwiększenie liczby kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych, dla każdej gminy,

7. rozszerzenie zakresu czyszczenia ulic na mokro o tereny miast w gminach miejsko-wiejskich,

8. wprowadzenie poziomu 0 (poziomu szarego) w planie działań krótkoterminowych, jako elementu systemu informowania społeczeństwa o złej jakości powietrza; poziom ten będzie ogłaszany w przypadku ryzyka przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),

9. zmiana zapisu w planie działań krótkoterminowych dot. zakazu korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej w trakcie trwania powiadomień o złej jakości powietrza,

10. wprowadzenie Systemu Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP) przeznaczonego do automatycznego, kaskadowego przekazywania powiadomień o ryzyku przekroczenia i przekroczeniach norm jakości powietrza wszystkich podmiotów biorących udział w procedurze powiadamiania,

11. dodanie w planie działań krótkoterminowych obowiązku przeprowadzenia co najmniej jednej kontroli w trakcie powiadomienia Poziomu 2 (kolor pomarańczowy) i co najmniej dwóch kontroli w trakcie powiadomienia Poziomu 3 (kolor czerwony) w przypadku ryzyka przekroczenia poziomów odpowiednio: informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Weź udział w konsultacjach społecznych

POP dotyczy wszystkich mieszkańców województwa i każdy może się wypowiedzieć na temat jego przepisów. Konsultacje społeczne ruszają 29 września 2023 r. i trwać będą do 20 października 2023 r. (włącznie).

Uwagi lub wnioski zgłoś na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony:

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. Solidarności 61, 03 - 402 Warszawa;

2. ustnie do protokołu;

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl

Gdzie zapoznać się z dokumentem?

Projekt programu dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej na dole strony.

Wersja papierowa programu jest dostępna w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. Solidarności 61, 03 - 402 Warszawa (III piętro, pokój 422 i 426) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00).

Opinie organów ochrony środowiska

Szczególne znaczenie dla opracowywanego dokumentu mają opinie organów ochrony środowiska, jako głównych realizatorów działań naprawczych. Termin na wydanie opinii przez organy to 1 miesiąc.

Opinie organów należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

Opinie organów należy zgłaszać w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (E-PUAP), na adres skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - /umwm/skrytka lub /umwm/SkrytkaESP

Spotkanie informacyjne

Aby przybliżyć przepisy projektu aktualizacji POP zaplanowaliśmy spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 października 2023 r. w formie online. Zapraszamy wszystkich do wzięcia w nim udziału.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 09:00 i potrwa ok. godzinę.

Link dostępu do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYwNmI5MmEtZWJlMi00NWZjLWJlNGQtZTk4YzUwMmRmMzUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95%22%2c%22Oid%22%3a%22b01f39bc-7226-4f9b-b049-fbcb804eb1bb%22%7d 

Co dalej?

Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Opinie, uwagi i wnioski wniesione po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza pod adresem e-mail: powietrze@mazovia.pl

Klauzula informacyjna:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556, z późn. zm.), w celu dokonania szczegółowej analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu;

2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;

3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Pan prawo żądania:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Opublikowano: 2023-09-26

Przez:admin