• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2020-11-23

Zakaz użytkowania dmuchaw – wszystko o tym dlaczego, gdzie i kiedy

Województwo Mazowieckie od lat boryka się problemem zanieczyszczenia powietrza. Oprócz emisji z sektora komunalno-bytowego, a także emisji komunikacyjnej, na powstawanie przekroczeń poziomów pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu w powietrzu wpływa również emisja wtórna. Unos wtórny powstaje w wyniku turbulencji generowanych przez samochody, ale także w wyniku stosowania dmuchaw do liści.

Mazowsze walczy o poprawę jakości powietrza

Mając na celu trwałą poprawę stanu powietrza w całym województwie, uchwałą nr 115/20 z 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął program ochrony powietrza dla całego województwa mazowieckiego. Uchwała obowiązuje od 30 września 2020 r. do 31 grudnia 2026 r. i określa szereg działań w zakresie ochrony powietrza i poprawy świadomości społeczeństwa. Uchwała składa się z dwóch części:

  1. programu ochrony powietrza,

  2. planu działań krótkoterminowych.

Zakaz stosowania dmuchaw wynika z uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Zarówno w programie ochrony powietrza, jako działanie naprawcze, jak i w planie działań krótkoterminowych jako działanie krótkotrwałe wprowadzono zakaz używania dmuchaw do liści.

Program ochrony powietrza zawiera działania długoterminowe, które przyniosą trwałe efekty w perspektywie wieloletniej (załącznik nr 5).

Plan działań krótkoterminowych (załącznik nr 7) zawiera działania, które realizowane są tylko podczas obowiązywania powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza, nawet jeśli powiadomienie zostanie ogłoszone w 2020 r. Takie powiadomienie trwa zwykle od 1 do kilku dni.

Czy będą konsekwencje, gdy nie zastosujesz się do zakazu?

Stosowanie się do zakazu może być kontrolowane przez odpowiednie organy, m.in. straż miejską, upoważnionych pracowników urzędów gminnych/miejskich, czy inspekcję ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 225 ustawy Kodeks karny udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Zgodnie z art. 332. ustawy Prawo Ochrony Środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny. Kara taka wynosi od 500 zł do 5 000 zł.

Zakazy obowiązują również w stosunku do organów administracji

Do zakazu stosowania dmuchaw bezwzględnie powinny dostosować się organy administracji, w zakresie pełnionych przez nie funkcji i wykonywanych działań, ponieważ zgodnie z art. 315 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku niedotrzymania terminów realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza lub planach działań krótkoterminowych organ za to odpowiedzialny podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę ilość i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez organ obowiązków. Do ww. zakazów dostosowuje się również Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zbyt rygorystyczne kary?

Większe od kar konsekwencje dla obywatela związane są ze złym stanem powietrza, w postaci chorób układu krwionośnego i oddechowego. Ponadto średnie koszty ponoszone przez przeciętnego obywatela, związane ze złą jakością powietrza to aż 800 zł miesięcznie.

Pamiętaj! Gdy nie stosujesz się do zakazów i nie dbasz o powietrze, na zagrożenie narażasz siebie, ale nie tylko. Skutki tego ponieść mogą Twoi bliscy, sąsiedzi i znajomi.

Gdzie znaleźć informacje

Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego:

https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-11520-z-dn-2020-09-08.html

Powiadomienia:

Masz Pytania?

napisz: powietrze@mazovia.pl

zadzwoń: 22 597 94 81

Opublikowano: 2020-11-23

Przez:admin