• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2019-10-03

Zmiana Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019

Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych (dalej: Departament PZ) przypomina, że o każdej modyfikacji zadania, która dotyczy zmiany, zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zadania (np. zmiana lokalizacji lub rodzaju nasadzeń, zmiana parametrów urządzeń), deklarowanego we wniosku o przyznanie pomocy finansowej, zgodnie z §5 ust. 6 umowy o udzieleniu pomocy finansowej, Beneficjenci mają obowiązek poinformować Województwo (za pośrednictwem Departamentu PZ). Zasadność takich zmian podlega indywidualnej ocenie, a o jej wyniku Beneficjenci są informowani pisemnie.  Dokonanie przez Beneficjentów nieuzasadnionej modyfikacji zadania bez uzyskania akceptacji Województwa może skutkować utratą całości lub części przyznanej pomocy finansowej.

Ponadto Departament PZ informuje, że 1 października br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1393/74/19 zmieniającą uchwałę nr 434/36/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu  udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

Zmiana Regulaminu dotyczy wprowadzenia zapisów umożliwiających w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie na uzasadniony, pisemny wniosek Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji zadania oraz terminu złożenia sprawozdania końcowego. Możliwość zmiany w tym zakresie będzie podlegała indywidualnej ocenie przez Departament PZ, a o wyniku oceny możliwości zmiany Beneficjent zostanie poinformowany pisemnie. Za sytuacje wyjątkowe uważa się np. przedłużające się procedury przetargowe oraz procesy pozyskiwania niezbędnej dokumentacji.

Jednocześnie Departament PZ informuje, że zmiana:

 1. całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych zadania,

 2. rachunku bankowego,

 3. nazwy zadania,

 4. terminu realizacji zadania oraz terminu złożenia sprawozdania końcowego

wymaga zawarcia aneksu do umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

UWAGA!

Wnioski o zmianę terminu realizacji zadania oraz terminu złożenia sprawozdania końcowego Beneficjenci MIWOP MAZOWSZE 2019 mogą składać tylko do 25 października 2019 r.

Opublikowano: 2019-10-03

Przez:admin