• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2020-03-25

Zmiana Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych (dalej: Departament PZ) informuje, że 24 marca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 276/107/20 z 25 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Zmiana Regulaminu dotyczy:

 1. przedłużenia terminu naboru wniosków do 30 kwietnia 2020 r.;

 2. wprowadzenia możliwości wykorzystania innej metody wykonania inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy niż metoda wywiadu bezpośredniego pozwalającej na jednoznaczną identyfikację źródła i sposobu ogrzewania budynków lub lokali;

 3. złagodzenia wymagań dotyczących danych potrzebnych do pozyskania w ramach inwentaryzacji indywidualnych źródeł ogrzewania na terenie gminy. Dane dotyczące: rodzaju komory spalania, sposobu podawania paliwa, sprawności cieplnej, roku produkcji, mocy urządzenia oraz rocznego zużycia paliw dla kotła/pieca są wymagane tylko jeśli takie informacje są znane.

UWAGA!

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” złożone przed dniem wejścia w życie zmiany ww. Regulaminu będą mogły zostać zmodyfikowane przez Beneficjenta w zakresie objętym nowelizacją w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Preferowany sposób składania wniosków

Ze względu na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz związanymi z tym utrudnieniami i ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz innych podmiotów, preferowanym sposobem składania wniosków jest profil zaufany ePUAP, z którego należy korzystać zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej:

http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/

W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej Departament PZ zwraca się z prośbą o wysłanie skanu wniosku na adres e-mail: powietrze@mazovia.pl (z informacją w wiadomości o dacie nadania przesyłki pocztowej), co ułatwi pracę przy rozpatrywaniu wniosków.

Jednak o zachowaniu terminu złożenia wniosku w tym wypadku będzie decydowała data wpływu do Urzędu wniosku w formie papierowej, a nie data wpływu skanu wniosku na podany adres e-mail.

Z osobistej formy składania wniosków w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie prosimy korzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Termin realizacji zadania

Jednocześnie Departament PZ przypomina, że termin realizacji poszczególnych Zadań,
o których mowa w ww. Regulaminie nie ulega zmianie, tj.:

 • w przypadku zadania polegającego na inwentaryzacji źródeł niskiej emisji (płatność z góry) – maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.,

 • w przypadku pozostałych zadań (płatność z dołu) – do 16 listopada 2020 r.

 

Opublikowano: 2020-03-25

Przez:admin