• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-03-01

Sprawozdawczość prowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Zgodnie z art. 94 ust. 2c ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa Mazowieckiego przekazuje Ministrowi Klimatu i Środowiska i Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania z realizacji programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

Sprawozdawczość z programu ochrony powietrza dla pyłów zawieszonych PM10, PM2,5, B(a)P (benzo(a)pirenu) i NO2 (ditlenku azotu)

Program ochrony powietrza dla PM10, PM2,5, B(a)P (benzo(a)pirenu), NO2 dotyczy wszystkich czterech stref województwa mazowieckiego tj. strefy mazowieckiej, aglomeracji warszawskiej, miasta Płock i miasta Radom - uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. (https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-11520-z-dn-2020-09-08.html), zmieniona uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 204/23 z dnia 21 listopada 2023 r. (https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/uchwala-20423-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-11-21.html)

Integralną częścią programu jest plan działań krótkoterminowych.

PLATFORMA SPRAWOZDAWCZA

Postęp realizacji działań naprawczych może śledzić każdy za pośrednictwem internetowej platformy sprawozdawczej: https://mazowieckie.raport-pop.pl/

Wybrane zmienne wizualizowane są na MAPIE, dostępne są również w postaci WYKRESÓW prezentujących, które z samorządów gminnych, są najbardziej aktywne w zakresie realizacji zadań wynikających z programu ochrony powietrza. Podstawą tworzenia mapy i wykresów są dane pochodzące ze sprawozdań, które zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Dostęp do mapy i wykresów nie wymaga loginu i hasła.

Zakładka MAPA

Na mapie prezentowane są dane dla poszczególnych lat obowiązywania programu ochrony powietrza, w układzie: gminy, powiaty, podregiony, województwo, w podziale na: poniesione koszty, redukcję emisji, wymienione kotły, przeprowadzone kontrole, nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro i akcje edukacyjne. Po wybraniu na mapie poszczególnych jednostek (np. konkretnej gminy, powiatu itd.), po prawej stronie ekranu widoczne są dane dotyczące tej jednostki.

Zakładka WYKRESY

Wykresy prezentują, które z samorządów gminnych, są najbardziej aktywne w zakresie realizacji zadań wynikających z programu ochrony powietrza.

Istnieje także możliwość pobrania arkusza MS EXCEL dotyczącego każdego działania naprawczego i wykorzystania danych w zależności od potrzeb użytkownika.

Zakładka prezentuje również stopień realizacji poszczególnych działań naprawczych.

SPRAWOZDANIA

Wojewódzkie sprawozdania z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dostępne są u dołu strony w plikach do pobrania.

Sprawozdawczość z programu ochrony powietrza dla ozonu

Program ochrony powietrza dla ozonu dotyczy strefy mazowieckiej - uchwała nr 138/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. (https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-13818-z-dn-2018-09-18.html)

SPRAWOZDANIA

Wojewódzkie sprawozdania z programu ochrony powietrza dla ozonu dostępne są u dołu strony w plikach do pobrania.

Sprawozdawczość z programu ochrony powietrza dla dwutlenku siarki

Program ochrony powietrza dla dwutlenku siarki dotyczy strefy mazowieckiej - uchwała nr 134/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2023 r. r. (https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/uchwala-13423-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-07-11.html)

Integralną częścią programu jest plan działań krótkoterminowych.

SPRAWOZDANIA

Wojewódzkie sprawozdania z programu ochrony powietrza dla dwutlenku siarki dostępne są u dołu strony w plikach do pobrania.

Sprawozdawczość z planów działań krótkoterminowych dla ozonu 

Plany działań krótkoterminowych dla ozonu dotyczą strefy mazowieckiej - uchwała nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. (https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-11915-z-dn-2015-11-23.html) i strefy aglomeracja warszawska - uchwała nr 221/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. (https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-22116-z-dn-2016-12-19.html)

 

SPRAWOZDANIA

Wojewódzkie sprawozdania z planów działań krótkoterminowych dla ozonu dostępne są u dołu strony w plikach do pobrania.

Sprawozdawczość z planów działań krótkoterminowych dla dwutlenku siarki

Plan działań krótkoterminowych dla dwutlenku siarki dotyczy strefy mazowieckiej - uchwała nr 16/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2021 r. (https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-1621-z-dn-2021-02-23.html)

 

SPRAWOZDANIA

Wojewódzkie sprawozdania z planu działań krótkoterminowych dla dwutlenku siarki dostępne są u dołu strony w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Opublikowano: 2023-03-01

Przez:admin