• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2022-02-23

Konkurs ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

(źródło: https://pixabay.com/)

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 238/296/22 z dnia 21 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Konkurs dotyczy realizacji zadania pn.: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach. Zostanie on przeprowadzony w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych.

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od dnia 25.02.2022 r. do dnia 21.03.2022 r.

Wyniki oceny formalnej: od 28.03.2022 r. do 04.04.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 17.05.2022 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od momentu przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31.12.2022 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Zasady:

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 40 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładką „Zasady przyznawania dotacji”.

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej:

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza także otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 25 lutego 2022 r. do 21 marca 2022 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się w ogłoszeniu konkursowym
(pliki do pobrania).

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych:

 • Piotr Wojciechowicz - (22) 59 79 082;

 • Kamila Miszczak – (22) 35 63 812;

 • Wioletta Buszko - (22) 59 79 096. 

Opublikowano: 2022-02-23

Przez:admin