• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2019-07-11

MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA OCHRONY POWIETRZA MAZOWSZE 2019 - OGŁOSZENIE LISTY BENEFICJENTÓW MIWOP MAZOWSZE 2019

MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA OCHRONY POWIETRZA MAZOWSZE 2019 - OGŁOSZENIE LISTY BENEFICJENTÓW MIWOP MAZOWSZE 2019

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 9 lipca 2019 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”. Uchwałą tą przyznano gminom partycypującym w „MIWOP MAZOWSZE 2019” pomoc finansową będącą dofinansowaniem zgłoszonych przez nie zadań. „Lista Beneficjentów MIWOP MAZOWSZE 2019” obejmuje 110 zadań zgłoszonych przez 87 gmin i stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 Przy realizacji zadań w ramach MIWOP prosimy pamiętać o poniższych zasadach:

  • Pomoc finansowa w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019” zostanie przekazana Beneficjentowi przez Województwo po rozliczeniu przez niego zrealizowanego Zadania - jako zwrot części Kosztów kwalifikowanych zadania, które zostaną uiszczone w ramach jego realizacji przez Beneficjenta.

  • Pomoc finansowa przyznana w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019” stanowić będzie dofinansowanie zadania zgłoszonego przez Beneficjenta we Wniosku o przyznanie pomocy finansowej pod warunkiem, że wydatki poniesione przez niego na realizację ww. zadania uznane zostaną za Koszty kwalifikowane.

  • Za Koszt kwalifikowany danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Województwem a Beneficjentem Umowy o udzieleniu pomocy finansowej dotyczącej tego zadania oraz nie później niż w dniu 15 listopada 2019 r.

  • Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów ujęte są w Regulaminie „MIWOP MAZOWSZE 2019”, który jest załącznikiem do uchwały nr 434/36/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

  • Podatek od towarów i usług (tj. podatek VAT) związany z realizacją zadania w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019” jest kosztem kwalifikowanym pod warunkiem, że Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług  związanego z realizowanym zadaniem – w takiej sytuacji Koszty kwalifikowane liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019”.

Wytyczne dotyczące podpisywania umów o udzieleniu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019”:

Zarząd Województwa Mazowieckiego w uchwałą nr 434/36/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. zatwierdził wzór Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019” (wzór Umowy stanowi załącznik do ww. uchwały).

WAŻNE !!!

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych informuje Beneficjentów „MIWOP MAZOWSZE 2019”, że wszystkie umowy będą sporządzane wyłącznie przez Departament w oparciu o ww. wzór Umowy i na podstawie danych uprzednio przekazanych przez gminy.

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania Umowy. 

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Joanną Milczarek, tel. (22) 59 79 098;

  • Wiolettą Mikłaszewicz, tel. (22) 59 79 096;

  • Eweliną Miłosz, tel. (22) 59 79 082;

  • Anną Gadomską, tel. (22) 59 79 461;

  • Wiolettą Świderską, tel. (22) 59 79 097.

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ

Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest również wzór tablicy informacyjnej, o której mowa w Regulaminie „MIWOP MAZOWSZE 2019”.

Minimalne wymiary tablicy informacyjnej w przypadku realizacji zadań z następujących zakresów:

  1. zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych w zakresie spełniania przepisów mazowieckiej uchwały,

  2. zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza (przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej),

  3. opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących poprawie jakości powietrza w gminie (PGN, PONE, GPN),

  4. powadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców gminy w zakresie ochrony powietrza

wynoszą 297 mm x 420 mm (format A3).

Minimalne wymiary tablicy informacyjnej w przypadku realizacji zadań z następujących zakresów:

  1. ograniczenie ilości szkodliwych substancji w środowisku, poprzez tworzenie i rewitalizację istniejących terenów zieleni w miejscach zurbanizowanych,

  2. zakup i instalacja systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w gminie, jako uzupełnienie systemu zarządzania jakością powietrza w gminie

wynoszą 700 mm x 900 mm.

Projekt tablicy informacyjnej, zawierającej herb Województwa Mazowieckiego oraz logotyp Marki Mazowsze, powinien byś zgodny z Wytycznymi do stosowania herbu Województwa Mazowieckiego oraz logotypu Marki Mazowsze zamieszczonymi na stronie www.mazovia.pl w menu głównym w zakładce Marka Mazowsze.

Pliki do pobrania: tutaj

Opublikowano: 2019-07-11

Przez:admin