• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-10-18

Nabór wniosków MDCP – 10/11 2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego działając na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1655/440/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2023 r. w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” (zwanego dalej „Regulaminem”), ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” (zwanego dalej: „MDCP”).

Szczegółowe warunki dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu MDCP zostały określone w Regulaminie. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.powietrze.mazovia.pl.

I.Sposób i termin składania wniosków:

W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa Wnioski, każdy na odrębne Zadanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, z wyjątkiem:

1. Miasta Stołecznego Warszawy, które może złożyć maksymalnie dwa wnioski, każdy na odrębne Zadanie realizowane na obszarze całego m. st. Warszawy (zadania ogólnomiejskie), oraz po jednym wniosku przez każdą z jednostek pomocniczych – dzielnicę m. st. Warszawy, na obszarze ich działania, przy czym każdy z wniosków dzielnic będzie traktowany jako wniosek priorytetowy;

2. Miast: Radom, Siedlce, Płock, Ostrołęka, Ciechanów, które mogą złożyć maksymalnie trzy Wnioski, każdy na odrębne Zadanie.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu MDCP należy sporządzić na wzorze wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy (wójt/ burmistrz/ prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/miasta. Należy pamiętać, aby dołączyć do wniosku wszystkie wymagane załączniki.

Prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu MDCC, można składać od 18 października 2023 r. do 15 listopada 2023 r., wyłącznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umwm/skrytka lub /umwm/SkrytkaESP). W przypadku awarii platformy ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku
na adres e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl, przy czym nie zwalnia to Wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego Wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto, w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii platformy ePUAP.

Wnioski złożone w innym trybie niż sposoby wskazane powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 15 listopada 2023 r.

II.Uprawnieni Wnioskodawcy:

Do składania wniosków w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” uprawnione są gminy wiejskie, miejskie i wiejsko – miejskie z terenu województwa mazowieckiego.

III.Rodzaje zadań:

Samorządy gminne mogą uzyskać pomoc finansową na następujące zadania dotyczące ochrony powietrza:

1. kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej;

2. przeprowadzenie minimum jednej akcji edukacyjno-informacyjnej;

3. wsparcie organizacyjno-techniczne realizacji planu działań krótkoterminowych;

4. zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

5. zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy w zakresie ograniczania niskiej emisji;

6. czyszczenie/mycie ulic na mokro.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”.

Uwaga! Nazwa zadania wpisywana do wniosku musi być syntetyczna (maksymalnie 10 wyrazów) oraz nie powinna zawierać szczegółowych danych, np. liczby planowanych do realizacji akcji edukacyjnych. Nazwy zadań będą umieszczane w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego zatwierdzającej listę Beneficjentów programu, a więc każda zmiana nazwy zadania będzie wymagała zmiany uchwały sejmiku, co może spowodować opóźnienie w wypłacie lub rozliczeniu dotacji.

IV.Zasady udzielania pomocy finansowej:

Dotacja może wynieść do 75 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł. Pomoc będzie wypłacana na podstawie umowy i po zrealizowaniu przedsięwzięcia. 

V.Sposób rozpatrywania wniosków:

Wnioski złożone w ramach programu MDCP podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, której dokonuje Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwany dalej: Departamentem PZ). Ocena formalna polega
na sprawdzeniu zgodności Wniosku z wymogami formalnymi określonymi w Regulaminie. Wniosek niespełniający wymogów formalnych, po wezwaniu przez Departament PZ, może zostać uzupełniony w wyznaczonym terminie. Prawidłowo poprawione lub uzupełnione Wnioski poddaje się ocenie merytorycznej. Kryteria oceny merytorycznej zostały wyszczególnione w § 7 ust. 5 Regulaminu. Od wyniku oceny merytorycznej Zadania przeprowadzonej przez Departament PZ nie przysługują środki odwoławcze. Zarząd Województwa Mazowieckiego rekomenduje wybrane Zadania do przyznania Pomocy finansowej Sejmikowi Województwa Mazowieckiego. Decyzję o wyrażeniu zgody na przyznanie Pomocy finansowej w ramach programu MDCP podejmuje Sejmik Województwa Mazowieckiego w formie uchwały. Zatwierdzoną Listę Beneficjentów ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.pl. Od uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zatwierdzającej Listę Beneficjentów programu „Mazowsze dla czystego powietrza”, nie przysługują środki odwoławcze

VI.Termin realizacji zadania:

Po weryfikacji i ocenie złożonych w terminie naboru wniosków, Zarząd Województwa Mazowieckiego zarekomenduje wybrane Zadania do przyznania pomocy finansowej Sejmikowi Województwa Mazowieckiego. Po podjęciu przez Sejmik uchwały zatwierdzającej Listę Beneficjentów programu zostaną zawarte z Beneficjentami Umowy dotacji (I kw. 2024 r.). Warunkiem rozliczenia Zadania jest zrealizowanie Zadania i wydatkowanie Pomocy finansowej zgodnie z Regulaminem oraz Umową dotacji oraz pokrycie przez Beneficjenta wszystkich kosztów związanych z Zadaniem w terminie jego realizacji określonym w Umowie dotacji, jednak nie później niż do 15 listopada 2024 r. Potwierdzeniem zrealizowania Zadania będzie złożenie przez Beneficjenta zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie, w terminie określonym w Umowie dotacji, jednak nie później niż do 29 listopada 2024 r., Sprawozdania końcowego.

VII.Dane kontaktowe:

Informacji w sprawie programu „Mazowsze dla czystego powietrza” udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

1. Wioletta Świderska, tel. (22) 59 79 097

2. Joanna Milczarek, tel. (22) 59 79 098

3. Eliza Capik, tel. (22) 35 63 808

4. Wioletta Buszko, tel. (22) 59 79 096

5. Żaneta Zach, tel. (22) 59 79 063

6. Emilia Schulze, tel. (22) 59 79 461

7. Piotr Wojciechowicz, tel. (22) 59 79 082

Opublikowano: 2023-10-18

Przez:admin