• strona kontrastowa
    • a

      a

      a

2023-03-01

Sprawozdawczość prowadzona przez samorządy gminne i powiatowe

Sprawozdawczość z programu ochrony powietrza dla PM10, PM2,5, B(a)P, benzo(a)piren, NO2 - przy wykorzystaniu platformy sprawozdawczej

Sprawozdania składają wszystkie gminy i starostwa z terenu województwa mazowieckiego.

Sprawozdania z programu ochrony powietrza dla PM10, PM2,5, B(a)P, benzo(a)piren, NO2 przekazuje się za pośrednictwem internetowej platformy sprawozdawczej:  https://mazowieckie.raport-pop.pl/

Każdy z podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania loguje się do platformy za pomocą swojego loginu i hasła.

Potwierdzenie przekazania sprawozdania jest generowane z platformy i przekazywane Zarządowi Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w wersji papierowej lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Po zalogowaniu się do Platformy, w zakładce: "Pomoc" dostępna jest instrukcja obsługi platformy, materiały pomocnicze służące do wykonania sprawozdań z PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA za lata 2021-2026 z wykorzystaniem INTERNETOWEJ PLATFORMY SPRAWOZDAWCZEJ oraz film instruktażowy.

Sprawozdania z realizacji działań określonych w programie ochrony powietrza i jego integralnej części - planie działań krótkoterminowych, a także z wydanych decyzji/uchwał/zgłoszeń, należy składać do dnia 15 lutego roku następnego po roku sprawozdawczym.

Poniżej, w plikach do pobrania dostępny jest Wniosek o założenie lub wykreślenie konta w Platformie sprawozdawczej.

 

Sprawozdawczość z programu ochrony powietrza dla ozonu

Sprawozdania składają wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego oprócz Warszawy, Radomia i Płocka.

Wzór sprawozdania znajduje się w załączniku nr 6 do https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-13818-z-dn-2018-09-18.html uchwały nr 138/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. natomiast działania naprawcze, których dotyczy sprawozdanie określone są w załączniku nr 4 do ww. uchwały.

Sprawozdania z programu ochrony powietrza dla ozonu przekazuje się:

1. za pośrednictwem skrzynki e-Puap /umwm/skrytka

2. lub w formie papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa

Prosimy o przekazywanie także edytowalnej wersji elektronicznej sprawozdania na adres: sprawozdaniapop@mazovia.pl

Sprawozdania z realizacji działań określonych w programie ochrony powietrza, a także z wydanych decyzji/uchwał/zgłoszeń należy składać do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.

 

Sprawozdawczość z planów działań krótkoterminowych dla ozonu 

Plany działań krótkoterminowych dla ozonu dotyczą strefy mazowieckiej (uchwała nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-11915-z-dn-2015-11-23.html) i strefy aglomeracja warszawska (uchwała nr 221/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-22116-z-dn-2016-12-19.html ).

Sprawozdania przekazują gminy właściwe dla obszarów, dla terenów których w roku sprawozdawczym wydane zostało powiadomienie o ryzyku bądź przekroczeniu norm jakości powietrza określonych dla ozonu.

Powiadomienia dostępne są na stronie http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk-1/powiadomienia-o-ryzyku-przekroczen-1

Wzór sprawozdania nie został określony. W uchwale określono natomiast zawartość sprawozdania. Sprawozdanie powinno zawierać:

1. określenie terminu wdrożenia działań (datę);

2. określenie terminu zakończenia działań (datę);

3. wskazanie obszaru jaki obejmują działania (np. ulice, dzielnice, nr szkoły, itp.);

4. określenie rodzaju podejmowanych działań i sposobu ich wykonania;

5. w przypadku wykonywanych kontroli - określenie ilości odbytych wizyt kontrolnych;

6. wskazanie ilości wystawionych pouczeń oraz mandatów.

Sprawozdania z planu działań krótkoterminowych dla ozonu przekazuje się za pośrednictwem:

1. skrzynki e-Puap /umwm/skrytka

2. lub w formie papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa

Prosimy o przekazywanie także edytowalnej wersji elektronicznej sprawozdania na adres: sprawozdaniapop@mazovia.pl 

Sprawozdania z realizacji działań określonych w planie działań krótkoterminowych, a także z wydanych decyzji/uchwał/zgłoszeń, należy składać do dnia 31 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.

 

Sprawozdawczość z programu ochrony powietrza dla dwutlenku siarki (SO2)

Program ochrony powietrza dla dwutlenku siarki https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/uchwala-13423-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-07-11.html (SO2) dotyczy strefy mazowieckiej.

Sprawozdania przekazują gminy i starostwa położone na obszarze strefy mazowieckiej.

Zakres i sposób przekazywania sprawozdań określa rozporządzenie Ministra Klimatu
i Środowiska z 15 lutego 2023 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. poz. 350).

Sprawozdania z programu ochrony powietrza dla dwutlenku siarki (SO2) przekazuje się do Zarządu Województwa Mazowieckiego i do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w wersji edytowalnej, za pomocą właściwych elektronicznych skrzynek podawczych.

Informacje o wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów programu ochrony powietrza, Zarządowi Województwa Mazowieckiego, przekazują:

1. Prezydent Miasta Płocka i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – w zakresie decyzji wydawanych dla prowadzących instalacje do rafinacji ropy naftowej, eksploatowane na terenie miasta Płocka, w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

2. Wojewoda Mazowiecki w zakresie decyzji wydawanych dla prowadzących instalacje do rafinacji ropy naftowej, eksploatowane na terenie miasta Płocka,
w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Sprawozdania należy składać do dnia 15 lutego roku następnego po roku sprawozdawczym.

 

Sprawozdawczość z uchylonych programów ochrony powietrza

http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/sprawozdawczosc

Zapytania odnośnie sprawozdań należy kierować na adres sprawozdaniapop@mazovia.pl

Opublikowano: 2023-03-01

Przez:admin