• strona kontrastowa
  • a

   a

   a

2020-12-03

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu. 

Gdzie zapoznać się z dokumentem:

Projekt planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na dole strony. Z ww. dokumentem można zapoznać się w również siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa (III piętro, pokój 310 i 311) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00) - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Opinie, uwagi i wnioski

Społeczeństwo

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od dnia 3 grudnia 2020 r. do dnia 23 grudnia 2020 r.:

 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl

 2. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;

Uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

Właściwe organy ochrony środowiska

Zarząd Województwa Mazowieckiego zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie projektu planu do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, starostów. Termin wydania ww. opinii upływa 3 stycznia 2021 r. Preferowane sposoby przekazywania opinii:

 1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP), na adres /umwm/skrytka.

 2. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;

Opinie należy składać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

Uwaga! Opinie powinny być opatrzone podpisem osoby upoważnionej (np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przekazania opinii za pomocą środków komunikacji elektronicznej – powinna być ona opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej.

 

Opublikowano: 2020-12-03

Przez:admin